מידע כללי

מיקום הכנס:

מלון דיוויד אינטרקונטיננטל ת"א

תאריכים
:

יום רביעי, ה-27 בפברואר 2019

שפת הכנס:

ההרצאות הכנס יוצגו בשפה העברית.

ערכת כינוס:

בעת הרישום תקבל תוכנית מודפסת וכן תג עם שמך.
***יש לענוד את התג במהלך כל הכנס ובכל האירועים הרשמיים.

ביטוח ואחריות:

למארגני הכנס  לא תהיה כל אחריות בגין תאונות אישיות או אובדן נזק לרכוש עבור משתתפי כינוס .

קוד לבוש:

לבוש לא פורמאלי

מנהלת הכינוס:

ענת שוורץ

anat@medical-expo.co.il